Powódź Bieruń

Kto dba o nasze bezpieczeństwo powodziowe?

Zgodnie Art. 81. ustawy Prawo wodne, ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. Więc odpowiedzialność za bezpieczeństwo powodziowe została rozmyta na wiele instytucji szczebla krajowego oraz samorządowego. Do głównych instytucji mających wpływ na bezpieczeństwo hydrologiczne na naszym terenie należą:

Na szczeblu centralnym:

Wojewoda Śląski

Zobacz na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Do zadań KZGW należy m. in. opracowywanie projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy. Prezes KZGW pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Jemu podlega RZGW w Gliwicach.

Czytaj więcej o KZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Katowicach

Obszar działania Regionalnego Zarządu obejmuje region wodny Małej Wisły, region wodny Górnej Odry oraz region wodny Czadeczki, określone rozporządzeniem. Siedzibą Regionalnego Zarządu są Gliwice.
W utrzymaniu RZGW Gliwice pozostaje 1230 km rzek, potoków i kanałów oraz 7 zbiorników wodnych. Większość rzek i potoków została uregulowana w latach 1960 – 1985 zabudową ciężką betonową w formie stopni, opasek, murów oporowych. Stan uregulowania szacuje się na około 80% wszystkich cieków. Na początku lat 90-tych do rozwiązań projektowych wprowadzono zabudowę ekologiczną, tj. drewno, kamień, zabudowę biologiczną, uwzględniającą warunki ekologów oraz umożliwiającą rybackie wykorzystanie wód w ciekach i na zbiornikach wodnych.

Zobacz wybrane elementy gospodarki wodnej RZGW Gliwice

Na szczeblu samorządowym:

Marszałek Województwa Śląskiego

na czele z Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Przeczytaj więcej na http://bip.slaskie.pl/jednostki/?zm=210/

Starostwo powiatowe

Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, do którego zadań należy, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Gmina Bieruń

Zadania Burmistrza Miasta Bierunia określa ustawa o samorządzie gminnym, która zobowiązuje burmistrza do ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Niewątpliwie realny wpływ na bezpieczeństwo powodziowe mają radni gminni, powiatowi oraz sejmiku, których wybraliśmy w listopadowych wyborach. W swoich programach wyborczych, część z nich wykazywała bezpieczeństwo powodziowe jako główny cel swojej działalności:

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=23&indlit=2&nrkad=4

Radni Powiatowi

http://www.powiatbl.pl/index.php?go=rada_a

Radni Gminni

http://www.bierun.pl/articles/show/cat/34645

Zobacz artykuł z gazety wyborczej nt. odpowiedzialności za bezpieczeństwo powodziowe władz poszczególnego szczebla

Podziękowania

Podziekowanie dla Malgosi Watoła

23 lipca 2014
Małgosiu, Ty wiesz i my wszyscy wiemy jak wiele zrobiłaś dla powodzian w roku 2010 dlatego z całego serca należą Ci sie szczere podziękowania za zaangażowanie, serce i bezkompromisowy styl w jakim prowadziłaś Komitet i w jaki świetny sposób nas zorganizowałaś. Nie przejmuj się słow...
Michał Kucz

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook