Powódź Bieruń

Aktualności

Podsumowanie projektu Oswajamy powódź - to nie koniec...

13 grudnia 2013
Podsumowanie projektu Oswajamy powódź - to nie koniec...

W środę, 11 grudnia 2013 r. w Świetlicy Środowiskowej odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projekt „Oswajamy powódź”.
W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, z którymi Lokalni Liderzy omawiali Rodzinne Plany Powodziowe, Lokalni Liderzy oraz osoby biorące czynny udział w szkoleniu Lokalnych Liderów.

W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście: Pan Leszek Kryczek-Zastępca Burmistrza Bierunia, Pan Piotr Czarnynoga – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Pan Piotr Kowalski – Kierownik w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Pan Henryk Nikiel – Naczelnik Wydziału Zarządzania kryzysowego (..) Starostwa Powiatowego w Bieruniu, Pan Jarosław Jurzak – Kierownik Ref. ds. Zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bieruniu, Szczepan Komorowski z Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Pan Jakub Momot z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu oraz Pan Piotr Kuczek ze Straż Miejska w Bieruniu.

Spotkanie otworzył Pan Michał Kucz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Atlantyda”. Poszczególne zadania oraz rezultaty zrealizowanego projektu przedstawił koordynator projektu „Oswajamy powódź” Pan Jarosław Mokry. W swojej prezentacji zwrócił on uwagę w szczególności na pytania i uwagi mieszkańców, wśród których zostały wdrożone Rodzinne Plany Powodziowe. Odwiedzani mieszkańcy wskazywali, iż emocje związane z powodzią sprzed kilku lat nie wygasły, mieszkańcy chcieli rozmawiać o wydarzeniach w których uczestniczyli. Zadawano pytania nt. podejmowanych przez odpowiednie służby działań chroniących ich przed powodzią, gdzie mogą bezpiecznie przewieźć samochód w czasie zagrożenia powodziowego. Powódź skończyła się, jednak niepokój i trauma z nią związana pozostała. W większości mieszkańcy zdają sobie sprawę z  zagrożenia jakie im towarzyszy.
Koordynator projektu wskazał również na niezakończenie podejmowanych działań przez Lokalnych Liderów wraz z zakończeniem projektu.
Lokalni Liderzy nadal będą spotykać się z mieszkańcami, którzy będą chcieli, aby wśród ich rodzin został opracowany i wdrożony Rodzinny Plan Powodziowy.
Liderzy podjęli decyzję o kontynuowaniu założeń projektu i rozszerzaniu zasięgu swoich działań w formie wolontariatu. W związku z czym, będą dążyć do usankcjonowania ich działalności w dokumentach programowych Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz odpowiednich służb ratunkowych. Liderzy będą spotykać się minimum raz na kwartał, aby wymieniać się doświadczeniami i pogłębiać swoją wiedzę w zakresie ochrony przed powodzią. Każdy mieszkaniec, który chciałby zostać liderem, aby pomagać swoim sąsiadom na wypadek powodzi, będzie mógł przystąpić do grupy Lokalnych Liderów.
Zobacz prezentacje przygotowaną przez koordynatora projektu.

Projekt spotkał się z pozytywnymi recenzjami i ocenami. Wskazywano na ważność tego typu przedsięwzięć edukacyjnych, prowadzonych przez samych mieszkańców w ramach tzw. pomocy samosąsiedzkiej. Zebrani goście zgodnie podkreślali, iż nie sztuka krytykować władz odpowiedzialnych za prowadzenie działań związanych z ochroną przeciwpowodziową, sztuką natomiast jest podejmowanie działań uzupełniających do podejmowanych przez odpowiedzialne instytucje przedsięwzięć, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców. Niekorzystne usytuowanie Bierunia w sąsiedztwie 4 rzek (Wisła, Przemsza, Gostynka i przepływająca przez jego środek rzeka Mleczna), do tego potęgująca zagrożenie eksploatacja górnicza wskazują, iż wiele czynników będzie wpływać na sprawne zarządzanie ryzykiem powodziowym. Duże znaczenie na wypadek wystąpienia powodzi, będzie miała świadomość mieszkańców na temat zasad zachowania i postępowania przed i w czasie powodzi, co może w znaczny sposób zminimalizować straty jej wystąpienia w przyszłości.
Działania podejmowane przez samych mieszkańców, przygotowujące ich do powodzi będą miały kluczowe znaczenie w przypadku wystąpienia powodzi w ograniczeniu ewentualnego rozmiaru strat spowodowanych jej skutkami.

Zobacz szczegółowy zakres zadań zrealizowany w ramach projektu „Oswajamy powódź”

W celu promowania efektów zrealizowanego projektu w ramach strony Internetowej www.powodzbierun.pl została utworzona oddzielna zakładka „Projekty” w ramach której znajdują się szczegółowe informacje na temat projektu „Oswajamy powódź”.

Opracował: Redaktor serwisu www.powodzbierun.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Zdjęcia

fot: J. Judafot: J. Judafot: J. Judafot: J. Judafot: J. Juda

Podziękowania

Dla Pana Burmistrza Pustelnika,Rady Miasta i pracowników urzędu.

22 stycznia 2011
Gorące podziękowanie w imieniu Naszym jak i wszystkich mieszkańców ul.Hodowlanej za ogromne zaangażowanie w mediacji pomiędzy mieszkańcami i KW SA(liczymy na szybki koniec) oraz za nie tylko słowa ale i czyny w całym Bieruniu aby następnym razem Bierunia nie dotknęła katastrofa podobna.
Grzegorz i Joanna

Sonda

Gdyby zaistniała konieczność wysiedlenia mieszkańców w związku z budową polderu zalewowego w Bieruniu (Bijasowicach), czy opuściłbyś miejsce zamieszkania w zamian za:

Biuletyn

Facebook